دیدگاههای آرمانی
 
صداقت و درستکاری
صداقت و درستکاری  در تمامی  فعالیتهای  سازمانی محور اصلی رفتار ما می باشد.

جهانی شدن

بارعایت ارزشهای اخلاقی یک گروه اقتصادی معتبردرسطح جهانی بشویم که موجب افتخار وسرافرازی برای ایران و ایرانی باشد.

اول شدن
درهرفعــالــیتی ( چه تولیدی - چه خدماتی ) که وارد شــدیم ، بایستی اول باشـــیم.

شایسته سالاری
شناسائی وانتخاب همکاران متعهد،سختکوش و متخصص و ایجاد شرایط مناسب برای رضایتمندی پرسنل از طریق احترام و تکریم معنوی و بکارگیری سیستم انگیزشی مادی (پاداش عملکرد و مشارکت درسود) و حذف افراد ناشایست و نالایق.

تعلق و تعهد به قرنهای آتی
به گونه ای سازماندهی و رفتار میکنیم که قرنهای آتی شاهد تداوم فعالیت ما باشد.

تنوع
درتوسعه گروه انواع خدمات و تولید محصول و با حفظ استقلال اقتصادی هر واحد بکار
گرفته می شود.