خط مشی کیفیت
 
    شرکـت مهـندسـی سـازمند صـنعت درزمـینه سـاخت قطعـات مـوتـوری فعـالیت می نمـاید.ما یک شرکت تولیدی   دریک بازار رقابتی هستیم و هدف اصلی ما بهبود مستمرکیفیت تولـیدبه منظورجلب وحفظ اعتمادورضایت مشتریان میباشد، که این امربا رعایت مناسب درارئه محصولات به مشتری واز طریق تحویل به موقع وقیمت مناسب محقق میگردد .
 جهت تامین خواسته های مشتری و دادن اطمینان به مشتریان درمراعات نظام کیفیت وجلب رضایت آنان،نظــام مدیریت کیفیت مـبتنی بر اســــتاندارد ISO TS-16949:2009 راانتخاب و با بکارگیری تمامی امکانات شرکت از استقرار و تداوم آن پشتیبانی می نمائیم. 
 خط مشی کیفیت به صورت اهداف کیفی قابل انـدازه گـیری تعـریف  و جهــت اجرابه کـــلیه کارکنان ابلاغ و تفهیم گردیده است.       

 
اهداف کیفی شرکت عبارتند از:
    1- افزایش میزان رضایت مشتریان مشتمل برکاهش درصد محصولات مرجوعی از سوی مشتریان و تحویل به موقع محصولات و دستیابی به ضایعات صفر.
    2- بهبود مستمر فرایند ها مشتمل بر افزایش  قابلیت  اطمینان مشخصه های ویژه فرایند محصول و کاهش عدم انطباق های فرایند.
    3-بهبودمستمرمنابع انسانی مشتمل براطمینان ازمهارت کارکنان(خصوصا کارکنان موثر برکیفیت ) برای انجام امور محوله .

 
    کارکنان ما به عنوان با ارزشترین  دارائی های شرکت ، مبنای رقابت پذیری ما را تشکیل می دهند . در این خصوص با توجه  به  توسعه  فرهنگ کیفیت  روی مشارکت ، رشد و تعالی کارکنان  از طریق آموزش های  لازم سرمایه گذاری  می گردد. بدین ترتیب کلیه کارکنان شرکت از طریق آموزش های لازم موظف به  آشنا شدن و درک نظام مدیریت کیفیت شرکت وهمکاری دراجرای آن و رعایت عناصر آن درفعالیتهای مرتبط می باشند.کلیات نظام مدیریت کیفیت شرکت در نظامنامه کیفیت شرکت تدوین شده است.
    ازآنجائیکه بهینه سازی مستمر اساس کسب توفیق و کانون اداره فرایندها است این مسئولیت از مدیران ارشد شرکت شروع می گردد و کلیه کارکنان شرکت را شامل خواهد شد. مسئولیت طرح ریزی ، استقرار، هدایت و نظارت  برحسن اجرای نظام کیفیت و استفاده از تمامی امکانات شرکت به عهده نماینده تام الاختیار مدیریت واگذار شده است.همچنین نماینده مدیریت جهت تناسب کامل خط مشی کیفیت با فعالیتهای شرکت ، در موارد لزوم با هماهنگی مدیرعامل خط مشی کیفیت را مورد بازنگری قرار می دهد.